Sociální služby v České republice dělíme na terénní, ambulantní a pobytové. Informace o tom, jaká konkrétní služba se nachází v okolí, je možné vyhledat v registru poskytovatelů sociálních služeb. Člověk s demencí má nárok i na některé sociální dávky.

Jaké sociální služby mohu při péči o člověka s demencí využít

Sociální služby v České republice dělíme na terénní, ambulantní a pobytové, přehled všech sociálních služeb najdete na webu ministerstva práce a sociálních věcí [1]. 

Pracovníci terénních služeb docházejí do domácností svých klientů a poskytují poradenství, podporu a péči lidem v jejich domácím prostředí. 

Ambulantními službami se rozumí služby, poskytované ve specifickém zařízení, kam zájemci o službu docházejí nebo jsou dopravováni. Součástí ambulantní služby není ubytování. 

Pobytové služby jsou spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. 

Informace o tom, jaká konkrétní služba se nachází ve vašem okolí, je možné vyhledat v registru poskytovatelů sociálních služeb [2]. Zde lze vyhledat konkrétní službu v konkrétním městě a najdete zde také kontaktní údaje služby.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. [3], kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, určuje rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a maximální výše úhrad za poskytování některých sociálních služeb. Ve vyhlášce se dozvíte aktuální výši maximálních úhrad např. za ubytování v domově pro seniory za stravu s pěti jídly, za oběd dovezený domů, za hodinu péče atd. 

Služby, které můžete využívat:

Pečovatelská služba – jedná se o terénní nebo ambulantní službu, zaměřenou na konkrétní sjednané úkony, poskytované v předem určeném čase přímo v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb. Služba zahrnuje pomoc při zvládání všech běžných denních činností, například pomoc při osobní hygieně a sebeobsluze, poskytování stravy nebo pomoc při její přípravě, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pracovníci služby poskytují takovou míry podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti klienta, a snaží se snižovat závislost na pomoci někoho dalšího. 

Osobní asistence – terénní služba poskytovaná lidem v jejich domácnostech bez časového omezení, tedy až 24 hodin denně. Umožňuje tak klientům, aby mohli zůstat ve známém domácím prostředí a žít běžným způsobem, na který jsou zvyklí. Poskytuje ale vždy jen takovou podporu, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti klienta a snižuje závislost na pomoci jiné osoby. Služba zahrnuje pomoc při zvládání všech běžných denních činností – pomoc při osobní hygieně, poskytování stravy nebo pomoc při její přípravě, pomoc při chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv nebo vyřizování osobních záležitostí. A jaký je rozdíl mezi pečovatelskou a asistenční službou? Pečovatelská služba poskytuje ve vymezeném čase konkrétní sjednané úkony. Osobní asistence je poskytována bez časového omezení a soustředí se na činnosti, které osoba zrovna potřebuje.  

Tísňová péče – terénní služba, která probíhá vzdálenou komunikací klienta s dispečinkem. Jedná se o službu vhodnou pro lidi, kteří žijí samostatně, ale jsou kvůli věku, nemoci nebo postižení trvale vystaveni vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Služba formou nepřetržitého 24hodinového spojení s dispečinkem poskytuje pomoc v krizových situacích, jako je například pád, nevolnost, náhlé zhoršení zdravotního stavu, komplikace v době rekonvalescence po hospitalizaci apod. Klienti služby mají buď přímo při sobě nebo v bytě instalované elektronické zařízení, které se v případě krizové situace spojí s dispečinkem, kde pracují vyškolení pracovníci. Ti okamžitě vyhodnotí situaci a zajistí potřebnou pomoc. Prakticky to funguje tak, že zařízení, které mají klienti při sobě (například místo hodinek), mohou kdykoli stiskem tlačítka aktivovat a spojit se s dispečinkem služby. Zařízení, které je instalované v bytě, pak umí vyhodnotit, že v bytě delší dobu nedošlo k žádnému pohybu a s dispečinkem se spojí automaticky.

Odlehčovací služba – tato služba může mít formu terénní, ambulantní i pobytovou a umožňuje rodinným pečujícím odpočinout si od zátěže, kterou péče přináší, nebo si obstarat osobní záležitosti. Odlehčovací služba tedy dočasně přebírá péči o nemocného. Služba zahrnuje pomoc při zvládání všech běžných denních činností – pomoc při osobní hygieně, poskytování stravy nebo pomoc při její přípravě, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nabízí sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv nebo vyřizování osobních záležitostí a v případě pobytové služby poskytuje ubytování. Odlehčovací služba se poskytuje na omezenou dobu.

Centrum denních služeb – jedná se o ambulantní službu, která zahrnuje pomoc při zvládání všech běžných denních činností – pomoc při osobní hygieně a sebeobsluze, poskytování stravy nebo pomoc při její přípravě, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a vyřizování osobních záležitostí. Denní centra nabízí klientům vstřícné prostředí a smysluplné aktivity, které jim umožní procvičovat potřebné dovednosti a zachovávat tak co největší míru soběstačnosti.

Denní stacionář – ambulantní služba určená pro klienty, kteří nemohou být přes den sami doma. Obvykle funguje v pracovní dny a mívá stanovenou dobu, kdy lze blízkého člověka do zařízení přivézt a do kdy je třeba si jej zase „vyzvednout“. V průběhu dne pak zajišťuje pomoc při osobní hygieně a sebeobsluze, poskytování stravy nebo pomoc při její přípravě, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a vyřizování osobních záležitostí. Tato služba umožní rodinným pečujícím, aby mohli např. docházet do práce, i když jejich blízký už potřebuje stálý dohled. Aktivizační program služby navíc nabízí řadu prospěšných činností realizovaných proškolenými profesionály.

Týdenní stacionář – tato pobytová služba nabízí bydlení spojené s veškerou potřebnou péčí, jakou poskytuje domov, avšak provozní doba služby bývá v pracovních dnech, tedy od pondělního rána do pátečního odpoledne. Klienti tohoto stacionáře tak mají možnost víkendy trávit s rodinou a neztratit kontakt se svým prostředím a blízkými.

Domov se zvláštním režimem – jedná se o pobytovou službu, která nabízí podobné druhy péče jako např. domov seniorů, je ale určena pro klienty s projevy demence. Personál je proto odpovídajícím způsobem vyškolen a péče i aktivizace je přizpůsobena speciálním potřebám lidí s demencí.

Na jaké dávky má člověk s demencí nárok

Příspěvek na péči

Jde o dávku, která má člověku se zdravotním, tělesným či duševním handicapem pomoci uhradit nutné náklady na potřebnou péči. Podle stupně závislosti se poskytuje ve čtyřech stupních. Bližší informace najdete na webu ministerstva práce a sociálních věcí [4]. Potřebné formuláře k přiznání dávky můžete podat osobně na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce (dle trvalého bydliště), poslat poštou nebo elektronicky podat datovou schránkou anebo jinak ale s elektronickým podpisem či prostřednictvím identity občana [5].

Po zadání žádosti probíhá předem oznámené sociální šetření v místě bydliště klienta. Sociální pracovnice úřadu práce přitom s žadatelem vyplní dotazník, který má za úkol zmapovat míru jeho soběstačnosti. Je dobré, aby s žadatelem byl u šetření přítomen někdo blízký nebo např. sociální pracovník z pečovatelské služby (pokud ji žadatel čerpá). Lidé s demencí mívají totiž omezený sebenáhled na to, co sami zvládnou. Po sociálním šetření přichází na řadu posudkový lékař (sídlí na okresní správě sociálního zabezpečení, OSSZ), který si od vašeho praktického lékaře vyžádá veškeré lékařské zprávy. Po shromáždění všech podkladů rozhodne o výši příspěvku na péči.

Příspěvek se vyplácí zpětně, tj. od data podání žádosti. Samotné řízení může zabrat i několik měsíců a v jeho průběhu bývá žadatel písemně vyrozuměn o tzv. „přerušení řízení o příspěvku na péči“. V takovém případě není třeba propadat obavám, protože jde o běžný administrativní krok, který má dočasnou povahu.

 

Příspěvek na mobilitu

Tato dávka je určená lidem se zdravotním postižením, aby jim kompenzovala náklady na zajištění nutné dopravy. Bližší informace najdete na webu ministerstva práce a sociálních věcí [6].

Příspěvek na mobilitu je určen osobě starší 1 roku, která:

 • je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, 
 • se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,
 • nevyužívá pobytové sociální služby, jako domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem nebo zdravotnické zařízení ústavní péče (těmto osobám může být příspěvek přiznán z důvodů hodných zvláštního zřetele – např. jezdí s někým z rodiny pravidelně k lékaři, na rehabilitace apod.).

Nárok na příspěvek na mobilitu zaniká, pokud je příjemce hospitalizován v nemocnici nebo podobném zdravotnickém zařízení po dobu delší než 1 (kalendářní) měsíc nepřetržitě, a také při skončení platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Příspěvek úřady práce vyplácejí zpětně, tj. k datu podání žádosti.

Žádost o příspěvek na mobilitu je nutné podat na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. 

Žádosti pro osoby se zdravotním postižením se vždy podávají na pracovištích dle místa trvalého pobytu žadatele. Kvůli vhodnosti (například skutečnému pobytu žadatele) si ale klient může zažádat o převedení dokumentace na jiné pracoviště úřadu práce.

Příspěvek na automobil

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku [7] v podobě motorového vozidla (nového či ojetého) mají pouze osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí anebo osoby s těžkou nebo hlubokou mentální retardací. Je třeba prokázat, že žádající hendikepovaná osoba se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna být vozidlem převážena. O tento příspěvek je možné požádat jednou za 7 let. Na maximální výši příspěvku nedosáhnou všichni, záleží na příjmech žadatele (resp. společně posuzovaných osob). 

Záležitost je zahájena odevzdáním vyplněné Žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku na kontaktním pracovišti Úřadu práce dle místa trvalého pobytu žadatele. Na konci samotné žádosti je uvedeno, co vše je žadatel povinen doložit. Žadatel také vyplní Doklad o výši čtvrtletního příjmu – příspěvek na zvláštní pomůcku. Pokud Úřad práce žadatele písemně zkontaktuje s Usnesením o přerušení řízení – je to informace pro žadatele, že lékařská posudková komise (LPK) sbírá kompletní podklady o zdravotním stavu žadatele. Proto je důležité, aby měl praktický lékař u sebe veškerou zdravotní dokumentaci žadatele, včetně dokumentace od specialistů. K úpravě auta např. na nakládání vozíku lze použít i další příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky.

Příspěvek na další zvláštní pomůcky

Nárok na ně má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžkým sluchovým postižením anebo těžkým zrakovým postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Bližší informace najdete na webu ministerstva práce a sociálních věcí [7].

 Typů zvláštních pomůcek je opravdu hodně, od pomůcek pro fyzicky hendikepované (schodolezy, nájezdové ližiny, rampy, závěsné systémy), přes pomůcky pro zrakově či sluchově postižené (zvětšovací lupy, signalizační systémy, vodicí pes). Dále se poskytuje příspěvek na stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC – jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.). V neposlední řadě existuje příspěvek na stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

Je důležité mít na paměti, že je rozdíl mezi zdravotní a kompenzační pomůckou. Zdravotní pomůcky (invalidní vozík, polohovací postel, chodítko) se řeší prostřednictvím zdravotní pojišťovny a praktického lékaře, Úřady práce tuto problematiku neřeší. Naopak kompenzační pomůcky řeší Úřady práce (nikoli zdravotní pojišťovny) a poskytují na ně zmíněné příspěvky na zvláštní pomůcku.

Přehled dávek pro zdravotně postižené osoby najdete na webu ministerstva práce a sociálních věcí [8]. Na odkazu https://www.mpsv.cz/formulare [9] naleznete veškeré potřebné formuláře. Pokud si nejste jistí, nebojte se obrátit například na poradnu, svépomocnou skupinu či sociální odbor či přímo úřad práce v místě vašeho bydliště. Můžete využít i odkazy v článku Společná cesta pečujícího a nemocného.

Související odkazy

 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: Sociální služby (odkaz vede na web mpsv.cz)
 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: Registr poskytovatelů sociálních služeb (odkaz vede na web mpsv.cz)
 3. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (odkaz vede na web zakonyprolidi.cz)
 4. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: Příspěvek na péči (odkaz vede na web mpsv.cz)
 5. Identita občana (odkaz vede na web identitaobcana.cz)
 6. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: Příspěvek na mobilitu (odkaz vede na web mpsv.cz)
 7. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: Příspěvek na zvláštní pomůcku (odkaz vede na web mpsv.cz)
 8. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: Příspěvky pro osoby se zdravotním postižením (odkaz vede na web mpsv.cz)
 9. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: Rozcestník formulářů (odkaz vede na web mpsv.cz)