Dementia

Informace o odborném
sociálním poradenství

1. Demence je NEMOC, ne sprosté slovo

Testovací otázka:

Zkuste si tipnout, o jakých počtech nemocných demencí na celém světě referuje Světová zdravotnická organizace. Jsou to:

a) desetitisíce

b) miliony

c) desítky milionů

Odpověď:

Světová zdravotnická organizace hovoří o počtu 55 milionů lidí nemocných demencí na světě. Odhaduje se, že toto číslo vzroste na 78 milionů v roce 2030 a na 139 milionů v roce 2050. Správná odpověď je c).

Při demenci dochází k poruše paměti i dalších tzv. kognitivních funkcí (zejména myšlení, úsudku, řeči a prostorové představivosti). Tato porucha vzniká jako důsledek onemocnění mozku. Poškození mozkové tkáně, které nemoc dále způsobuje, je nezvratné a prohlubuje se. Demence postihuje všechny skupiny lidí po celém světě a není spojena s konkrétní společenskou třídou, pohlavím, etnikem ani geografickou polohou. Demence není součástí běžného stárnutí, ale projevem nemoci. I když ji u seniorů vídáme častěji, může postihnout i mnohem mladší ročníky.

Demenci způsobuje řada onemocnění, která ničí nervové buňky a poškozují mozek, jak je popsáno níže. Můžete se setkat také s vžitým (ale nesprávným) pojmem stařecká demence, který u nás často používá i lékařský personál; nejedná se však o konkrétní diagnózu.

Pokud se jedná pouze o mírné potíže, které daného jedince v podstatě nijak výrazně neomezují, nejde o demenci, ale o mírnou kognitivní poruchu. O demenci hovoříme až ve chvíli, kdy nemocný trpí obtížemi, jež jej omezují v každodenním životě.

Projekt je podpořen z Fondů EHP/Norska 2014 – 2021.