MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE

Tímto projektem chceme zacílit na komplexní nastavení systému péče o lidi s demencí v jednom z regionů Středočeského kraje ČR a propojením odborníků z jednotlivých oborů (zdravotnictví, sociální služby, školství, veřejná správa) nastavit funkční provázaný systematický model péče od přípravy kvalitních pracovníků, přes přímou pomoc nemocným až po pomoc rodinným pečujícím.

Na základě dlouholeté praxe a stáží v různých zařízeních v ČR jsme definovali 2 nejpalčivější oblasti, na které se chceme v rámci tohoto projektu v následujících dvou letech zaměřit:

1. NÍZKÁ KVALITA PÉČE V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO OSOBY S DEMENCÍ

Nízká kvalita péče se týká základních úkonů péče i absence kvalitní aktivizace a je jedním ze zásadních problémů současných pobytových zařízení, a to v sociální i zdravotní péči. V současné době je v celé ČR velký nedostatek počtu lůžek ve specializovaných pobytových zařízeních, což eliminuje přirozenou laťku nastavení kvality vlivem konkurence. Velkým problémem také bývá neznalost práce s nemotivovaným klientem, zaměření managementu zařízení na zisk, nedostatečná pozornost výběru personálu a jeho motivace a nedostatek kontroly kvality péče.

2. NESCHOPNOST ODBORNÍKŮ NAHLÍŽET NA POTŘEBY OSOB S DEMENCÍ KOMPLEXNĚ

Komplexní nahlížení vyžaduje mezioborovou spolupráci a ochotu vnímat člověka s poruchami kognitivních funkcí jako osobnost, která má svou důstojnost, své potřeby a vnímání, i když jiné než zdravý člověk. V současné době však příliš často řešíme problémy s chováním nemocného utlumením jeho nevhodných projevů léky, místo snahy o zjištění a naplnění jeho potřeb a zvolení správné komunikace.


V průběhu 2 let chceme:

  • vytvořit jednotný strategický dokument “Strategie péče o lidi s demencí v Berounsko – Hořovickém regionu”. V dokumentu budou definována slabá místa v oblasti sociální péče, zdravotní péče, odbornosti personálu, přípravy budoucích pracovníků (oboru sociální a zdravotní péče) a celkového povědomí veřejnosti a definována opatření vedoucí k řešení daných problémů;

  • umožnit sociálním pracovníkům z regionu načerpat praktické dovednosti a zkušenosti ze zařízení pečujících o lidi s demencí v zahraničí;

  • vytvořit platformu složenou z 10 odborníků z regionu Berounko – Hořovicko zaměřenou na spolupráci v oblasti péče o lidi s demencí, která bude fungovat i po skončení projektu.

Společnou mezioborovou prací chceme dojít k tomu, jak je možné podmínky pro osoby s demencí v našem regionu zlepšit. Chceme společně najít riziková místa a následně jejich řešení, vypracovat koncepci spolupráce v našem regionu.

Vypracovali jsme dokument strategického plánu. Je k nahlédnutí zde, a se všemi přílohami pak na stránce dokumentů.

EUproject

Projekt „Mezioborová spolupráce v oblasti péče o lidi s demencí“ je spolufinancován Evropskou unií,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007679, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.