PORADENSKÝ TÝM

Na chatu vám jsou k dispozici následující specialisté z různých oborů:

JUDr. Martina Hřebenová
(právník)

JUDr. Martina Hřebenová je advokátkou zapsanou v České advokátní komoře (r. 2017) s praxí v advokacii od roku 2012. Ve své praxi se věnuje zejména právu rodinnému, občanskému a obchodnímu, poskytuje rovněž právní služby neziskovému sektoru. V rámci své advokátní praxe vykonává též funkci procesního opatrovníka posuzovaných osob v soudních řízeních týkajících se omezení svéprávnosti fyzické osoby, dále poskytuje právní poradenství pro fyzické osoby, kterých se problematika omezení svéprávnosti přímo dotýká anebo pro pečující osoby ve vztahu k tomu, jak nejlépe po právní stránce životní situaci řešit. V rámci své činnosti se věnuje i lektorování na vybraná témata.

Hedvika Němcová
(neformálně pečující)

Hedvika Němcová do hloubky poznala všechny stránky role domácího pečujícího. Před dvanácti
lety začala pečovat o svou maminku, u níž se projevila Alzheimerova nemoc. V domácím prostředí se o ni starala deset let a další rok úzce spolupracovala se zařízením se zvláštním režimem, kde maminka pobývala posledních deset měsíců svého života. S tímto Domovem je stále v kontaktu. Zkušenosti s péčí, získané v praxi, si pravidelně doplňovala studiem článků a publikací na téma demence. Spolupracuje s organizací Dementia a podporuje rodinné pečující v jejich nelehké roli.

PhDr. Jaroslava Dvořáková
(psycholog)

PhDr. Jaroslava Dvořáková je povoláním psycholog (FF UP Olomouc, katedra psychologie). Postupně absolvovala několik psychoterapeutických výcviků. Od r. 2006 vede semináře pro pracovníky ve zdravotnictví, v sociální sféře na téma zvládání stresu, zvyšování psychické odolnosti, prevence syndromu vyhoření, práce s emocemi, mezilidské komunikace, zvládání konfliktních situací, manipulace apod. Poskytuje konzultace v oblasti mezilidských vztahů, prevence syndromu vyhoření, vede osmitýdenní kurzy pro lepší zvládání stresu a emocí. Dva roky spolupracuje s organizací Dementia z.u. a vede semináře pro pečující.

Mudr. Jana Pastuchová
(neurolog)

Mudr. Jana Pastuchová vystudovala 1. Lékařskou fakultu UK v Praze. V lékařské praxi se zaměřila na obor neurologie. Od roku 2015 pracuje v hořovické nemocnici jako neuroložka a od roku 2019 zastává místo zástupkyně primářky neurologického oddělení. S organizací Dementia spolupracuje od roku 2018 a její odborné znalosti i přístup k nemocným pro pečující znamenají velikou pomoc. Lektoruje přednášky o demenci z hlediska medicíny, věnuje se poradenství a podílí se na podpůrných programech pro neformální pečující.

Bc. Veronika Maslíková
(sociální pracovník)

Bc. Veronika Maslíková je zakladatelkou a ředitelkou organizace Dementia. Vystudovala sociální práci na Slezské univerzitě a od roku 2000 se zabývá problematikou domácí péče o seniory. Jako vedoucí sociálních služeb pro seniory vedla mimo jiné i domov se zvláštním režimem a denní stacionář. Obě tyto služby byly určeny pro klienty, trpící některým druhem demence. Zkušenosti, získané na této pozici, ji vedly k poznání, že nezbytným předpokladem kvalitní domácí péče o lidi s demencí je změna přístupu k celé problematice a hlavně podpora jejich rodinných pečujících. Proto roku 2017 založila organizaci Dementia, přímo zaměřenou na podporu rodinných pečujících a zároveň na vzdělávání a osvětu ohledně problematiky demence. Kromě řízení organizace přednáší a organizuje mezioborová i mezinárodní setkání odborníků.

Mgr. Ondřej Frühbauer
(sociální pracovník)

Mgr. Ondřej Frühbauer vystudoval sociální práci na Karlově univerzitě. Od roku 2001 působil jako vedoucí sociálních služeb Farní charity Praha 4 – Chodov. Šlo o koordinaci terénních podpůrných služeb pro seniory v jejich domácím prostředí. Díky této pozici pronikl hlouběji i do problematiky péče o klienty, trpící demencí a během (často) letité spolupráce s jejich blízkými, kteří o ně pečovali v domácím prostředí, poznal rovněž, jak obtížným podmínkám musí tito neformální pečující čelit. Tyto zkušenosti zúročuje v organizaci Dementia v rámci poradenské činnosti.

Bc. Petra Petříková
(sociální pracovník)

Bc. Petra Petříková studovala původně cestovní ruch a chtěla být průvodkyně. Po čase se ale rozhodla pro změnu a s plným nasazením začala pracovat v sociální sféře, kde od roku 2008 působila v oblasti služeb pro seniory a osoby bez přístřeší. Práce v terénních i pobytových službách pro seniory, zejména na pozici aktivizační pracovnice v domově se zvláštním režimem a denním stacionáři (kde si vysloužila Cenu sympatie a kvality), ji motivovala ke studiu sociální a pastorační práce na Karlově univerzitě. V současné době se věnuje pomoci neformálně pečujícím v organizaci Dementia a stala se tak průvodkyní rodin při náročné péči o jejich blízké s demencí. Její doménou je aktivizace lidí s demencí a toto téma také poutavě lektoruje. Zároveň vede unikátní projekt Alzheimer-friendly kaváren spojených s podpůrným centrem pro pečující rodiny.